ПОКРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ

   
Національна дитяча гаряча лінія

Євроінтеграційний портал

НУШ


Статут КУ РМК


Статут КУ РМК

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

райдержадміністрації

12 грудня 2013 № 623

(в редакції розпорядження голови райдержадміністрації  23.12.2016р. №482 )

 

 

 

 

 

 

СТАТУТ

КОМУНАЛЬНОЇ УСТАНОВИ

«РАЙОННИЙ МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ»

ПОКРОВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

(нова редакція)

 

 

 

 

 

2016 рік

 

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА «РАЙОННИЙ МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ» ПОКРОВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ (далі - районний методичний кабінет) є методичною установою, що відповідно до законодавства здійснює науково-методичне забезпечення системи загальної середньої освіти району, підвищення кваліфікації педагогічних працівників.

2.Районний методичний кабінет створений на підставі рішення Красноармійської районної ради Донецької області від 05.11.2013 року        № VI/21-5 «Про створення установи «Красноармійський районний методичний кабінет» Красноармійської районної ради Донецької області».

3.Управління районним методичним кабінетом в межах повноважень, визначених рішенням  Красноармійської районної ради від 11.04.2003          № ІV/VІІ – 17 «Про управління майном районної комунальної власності» здійснює райдержадміністрація.

Координацію та контроль за діяльністю районного методичного кабінету здійснює відділ освіти райдержадміністрації.

4. Районний методичний кабінет набуває прав юридичної особи з моменту його державної реєстрації.

Комунальна установа «Красноармійський районний методичний кабінет» Красноармійської районної ради Донецької області перейменований на комунальна установа «районний методичний кабінет» Покровської районної ради Донецької області на підставі рішення Красноармійської районної ради Донецької області від 31 травня 2016 року № VII/ 8-5 «Про виконання постанови Верховної Ради України від 12.05.2016 № 1353-VIII «Про перейменування деяких населених пунктів» підприємствами, установами та організаціями району».

5. Районний методичний кабінет у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту», «Про інноваційну діяльність»,Указами і розпорядженнями Президента України, постановами Кабінету Міністрів  України, Положенням про районний (міський) методичний кабінет (центр), затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України 08.12.2008 №1119, (далі Положення), розпорядженнями голови районної державної адміністрації, наказами начальника відділу освіти, іншими нормативно-правовими актами у галузі освіти, рішеннями районної ради, цим Статутом.

6. Повне найменування українською мовою:

КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА «РАЙОННИЙ МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ» ПОКРОВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ.

7. Скорочене найменування українською мовою:

КУ РМК.

8. Місцезнаходження  районного методичного кабінету:

85330, Донецька область, Покровський район, с. Гришине, вул. Гагаріна, 12, телефони 2-73-52, 2-15-71, 2-51-77

9. Районний методичний кабінет самостійно здійснює діяльність і приймає рішення в межах компетенції, передбаченої чинним законодавством України, Положенням  і цим Статутом.

10. Районний методичний кабінет несе відповідальність перед суспільством і державою за реалізацію завдань, визначених чинним законодавством України про загальну середню, дошкільну та позашкільну освіту, державних вимог до роботи з педагогічними кадрами; дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази.

11. Взаємовідносини між районним методичним кабінетом з юридичними і фізичними  особами визначаються відповідними угодами.

 

ІІ. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС

12. Районний методичний кабінет є юридичною особою публічного права, права та обов’язки якої набуває з дати його державної реєстрації.

13. Районний методичний кабінет для досягнення статутної мети своєї діяльності має право укладати від свого імені договори та вчиняти інші правочини, набувати права та обов’язки, виступати позивачем і відповідачем у судових органах у межах наданої компетенції.

14. Районний методичний кабінет є неприбутковою установою, утвореною та зареєстрованою в порядку, визначеному законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації.

15. Районний методичний кабінет має самостійний баланс, реєстраційні та інші рахунки в органах Державної казначейської служби України, печатку, штамп, фірмові бланки зі своїми найменуванням, ідентифікаційний код.

 

ІІІ. МЕТА, ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ТА ФУНКЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 16. Метою     діяльності  районного  методичного кабінету є науково-методичне  забезпечення  системи  загальної  середньої  та дошкільної    освіти,   організація   науково-методичної   роботи, підвищення   кваліфікації,   професійного    рівня    педагогічних працівників загальноосвітніх, дошкільних і позашкільних навчальних закладів (далі - навчальні  заклади)  і  розвиток  їхньої  творчої ініціативи у міжкурсовий період.

 17. Організація     діяльності     районного методичного кабінету   ґрунтується на принципах, визначених статтею 6 Закону України "Про освіту", зокрема:

 демократизму і гуманізму;

 рівності умов   для  кожного  педагогічного  працівника  щодо

повної реалізації його  духовного,  творчого  та  інтелектуального потенціалу;

 безперервності фахового вдосконалення;

 науковості, гнучкості  і  прогностичності  науково-методичної

роботи з педагогічними кадрами;

незалежності від політичних партій,  громадських і релігійних

організацій.

здійснення науково-методичного забезпечення системи загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти району;

трансформування наукових ідей у педагогічну практику, науково-методична підтримка інноваційної діяльності в освітній галузі, наукові пошуки та експериментально робота, яку проводять педагогічні працівники закладів освіти району;

інформаційно-методичний супровід навчальних закладів і педагогічних працівників;

консультування педагогічних працівників з проблем сучасного розвитку освіти, організації навчально-виховного процесу, досягнень психолого-педагогічних наук;

підвищення кваліфікації педагогічних кадрів, що проводиться не рідше одного разу на п’ять років, у період між курсами підвищення кваліфікації відповідно Закону України «Про освіту» (міжкурсовий період).

18. Основними завданнями районного методичного кабінету є:

 створення умов розвитку педагогічної майстерності, творчої ініціативи педагогічних працівників, удосконалення форм і методів підвищення їх кваліфікації;

координація діяльності методичних кабінетів при навчальних закладах, районних методичних об’єднань і методичних об’єднань при навчальних закладах;

моніторинг якості загальної середньої освіти, рівня навчальних досягнень учнів, їх відповідності Державному стандарту початкової загальної середньої освіти, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 20.04.2011 року №462 та Державному стандарту базової і повної загальної середньої освіти, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 № 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти,  моніторинг умов забезпечення психічного та фізичного розвитку стану учнів навчальних закладів;

моніторинг стану психічного і фізичного розвитку дітей дошкільного віку, набуття ними життєвого досвіду та вироблення вмінь і навичок, необхідних для подальшого навчання; стану організації педагогічного процесу і науково-методичної роботи в цих закладах;

вивчення потреб і надання науково-методичної, інформаційної, практичної підтримки та консультативно-методичної допомоги всім учасникам навчально-виховного процесу з питань навчання, виховання і розвитку дітей і підлітків;

консультативно-методична допомога педагогічним працівникам в період підготовки до атестації,участь у роботі атестаційних комісій;

впровадження сучасних освітніх систем і технологій, інтерактивних методів навчання і виховання ;

проведення І етапу Всеукраїнського конкурсу «Учитель року»,інших фахових конкурсів і змагань педагогічних працівників; надання переможцям допомоги щодо підготовки їх до участі в наступних етапах змагань;

робота з обдарованими учнями, участь у проведенні олімпіад з базових дисциплін, конкурсів, конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук, організація підготовки команд та окремих учнів до участі у наступних етапах змагань;

формування електронної бази даних щодо перспективного педагогічного досвіду та інноваційної діяльності педагогічних колективів і окремих працівників, створення сучасних науково-методичних матеріалів, фондів навчальної, довідкової, методичної, психолого-педагогічної, наукової, науково-популярної, художньої та іншої літератури і періодичних педагогічних видань;

висвітлення в засобах масової інформації інноваційної діяльності педагогічних колективів та окремих педагогічних працівників і проблем розвитку освіти в районі;

вивчення, узагальнення та впровадження досвіду роботи педагогічних працівників, педагогічних об’єднань, навчальних установ;

надання консультативно-методичної допомоги батькам (особам, які їх замінюють), керівникам навчальних закладів.

19. Співпраця з закладами охорони здоров’я з метою раннього виявлення та організації своєчасної фахової допомоги дітям, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку.

20. Підготовка і проведення різних форм роботи з педагогічними кадрами.

21. Функції районного методичного кабінету:

     Цільові:

   прогностична - враховує перспективи розвитку освітньої галузі і  спрямована  на  використання  в  педагогічній практиці сучасних наукових   психолого-педагогічних   досягнень   та    інноваційних технологій;

   компенсаторна - передбачає надання  педагогічним  працівникам

інформації,  яка  не  була  отримана  ними  під час здобуття вищої педагогічної освіти;

   інформаційно-коригувальна -    спрямована   на   корекцію   й оновлення  інформації,  яка  постійно  змінюється   у   результаті розвитку   науки   та   впровадження   інформаційно-комунікаційних технологій.

   Організаційні:

   трансформаційна - відбір  і  методичне  опрацювання  сучасних наукових досягнень у галузі освіти та надання рекомендацій щодо їх трансформування в педагогічну практику навчальних закладів;

   діагностична -  систематичний  моніторинг навчально-виховного процесу, рівня знань, умінь і навичок учнів у навчальних закладах, їх навчальних досягнень і вихованості,  а також професійного рівня педагогічних працівників;

   моделююча -  моделювання  змісту,  форм  і методів підвищення фахової кваліфікації педагогічних працівників;

   інформаційно-аналітична - вивчення й узагальнення перспективного  педагогічного  досвіду  для  його  застосування  у навчально-виховному  процесі  та  удосконалення професійного рівня педагогічних кадрів;

   організаційно- координувальна - координація     діяльності циклових методичних комісій (об'єднань) району, навчальних закладів;

   соціальна -  створення  належного   психологічного   клімату, вивчення   і   розв'язання  конфліктних  ситуацій  у  педагогічних колективах навчальних закладів.

 

ІV. ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ РАЙОННОГО МЕТОДИЧНОГО КАБІНЕТУ

22. Районний методичний кабінет здійснює свою діяльність відповідно до плану роботи, що складається на навчальний рік.

23. План роботи схвалюється науково-методичною радою районного методичного кабінету і затверджується його керівником за погодженням з відділом освіти Красноармійської районної державної адміністрації та Донецьким обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти.

24. Районний методичний кабінет працює за п’ятиденним робочим тижнем.

25. Щоденний графік роботи працівників районний методичного кабінету встановлюється правилами  внутрішнього розпорядку, що затверджується зборами трудового колективу та погоджується профспілковим комітетом.

26. Щоденний режим роботи працівників районного методичного кабінету визначається окремими графіками, затвердженими завідувачем методичного кабінету.

 

V. СТРУКТУРА І УПРАВЛІННЯ РАЙОННИМ МЕТОДИЧНИМ КАБІНЕТОМ

27. На посаду працівників районного методичного кабінету приймаються особи з відповідною вищою фаховою освітою і відповідним стажем, які зможуть забезпечити ефективність роботи на займаній посаді.

28. На посаду методиста районного методичного кабінету приймаються особи, які мають педагогічний стаж не менше 7 років та атестовані за вищою або першою кваліфікаційною категорією.

29. Штатний розпис, структура та чисельність методичного кабінету розробляється на підставі Типових штатів для методичних кабінетів відповідно до потреб забезпечення Державного стандарту дошкільної, початкової загальної освіти та освітніх галузей Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти та позашкільної освіти, реалізації покладених на нього завдань і затверджується відділом освіти  районної державної адміністрації. Рішенням районної ради можуть вводитись додаткові та інші штатні одиниці в межах фонду оплати праці (фінансування) у відповідності до вимог чинного законодавства.

Працівниками методкабінету є: завідувач, методисти, завідувач логопедичного пункту, завідувач районної психолого-медико-педагогічної консультації, консультант, юрист, головний бухгалтер,старший економіст,  інші спеціалісти та обслуговуючий персонал.

30. Відповідно до Державного стандарту початкової загальної освіти та освітніх галузей Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти в штаті районного методичного кабінету можуть бути такі посади методистів:

з дошкільної освіти;

з початкової освіти;

з навчальних дисциплін, у тому числі:

з мов і літератур (української мови та літератури; іноземних мов; світової літератури; російська та інші мов національних меншин);

з суспільствознавства (історія, правознавство);

з естетичної культури;

з математики;

з природознавства ( фізики; біології та хімії, географії й економіки);

із здоров’я і фізичної культури (основ здоров'я, фізичної культури, курсу «Захист Вітчизни»);

з позашкільної освіти;

з бібліотечних фондів;

з технологій (трудового навчання і креслення; основ інформатики);

з корекційної освіти;

з психологічної служби.

31. При методичному кабінеті створюється бібліотека (медіатека).

32. Функції та повноваження методистів та інших працівників методичного кабінету визначаються посадовими інструкціями та функціональними обов’язками залежно від їхньої освіти, кваліфікації та наявних штатних одиниць. У складі методичного кабінету можуть створюватися відділи, лабораторії, центри, сектори та інші структурні підрозділи.

33. Працівникам Методичного кабінету встановлюється заробітна плата відповідно до чинного законодавства. За успіхи в роботі до працівників методичного кабінету встановлюються такі форми заохочення:

матеріальні:

доплата на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 року № 1298 «Про оплату працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» (із змінами) та наказу Міністерства освіти і науки України від 26 вересня 2005 року № 557 «Про упорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівникам навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» (п.4.2.а);

грошові винагороди відповідно до «Порядку надання щорічної грошової винагороди працівникам навчальних закладів державної та комунальної форм власності за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов’язків», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05 червня 2000 року № 898 та п.3 постанови Кабінету Міністрів України від 31 січня 2001 року № 78 «Про реалізацію окремих положень частини першої статті 57 Закону України «Про освіту», частини першої статті 25 Закону України «Про загальну середню освіту», частини другої статті 18 і частини першої статті 22 Закону України «Про позашкільну освіту».

моральні:

подяки;

грамоти;

дипломи.

34. Заохочення застосовуються завідувачем за погодженням з виборним  органом первинної профспілкової організації. Заохочення оголошуються наказом в урочистій обстановці і заносяться до трудових  книжок працівників відповідно до правил їх ведення.

35. За особливі трудові заслуги працівники представляються у вищі органи до заохочення, до нагородження орденами, медалями, почесними грамотами, нагрудними значками і до присвоєння почесних звань і звання кращого працівника за даною професією.

36. Трудові відносини у районному методичному кабінеті регулюються чинним законодавством України про працю, нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки, а також прийнятими відповідно до них Правилами внутрішнього трудового розпорядку.

37.    Працівники районного методичного кабінету мають право:

на вільний вибір педагогічно доцільних форм, методів і засобів роботи з педагогічними кадрами;

на підвищення кваліфікації, участь у семінарах, нарадах тощо;

проводити в установленому порядку науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу;

вносити пропозиції щодо поліпшення діяльності районного методичного кабінету;

на соціальне та матеріальне забезпечення відповідно до чинного законодавства;

брати участь у роботі органів самоврядування;

об’єднуватися у професійні спілки та бути членами інших об’єднань громадян, діяльність яких не заборонена законодавством;

на захист професійної честі та власної гідності;

на збереження кваліфікаційних категорій і педагогічних звань, одержаних за результатами останньої атестації;

інші права, що не суперечать чинному  законодавству України.

Працівники районного методичного кабінету зобов’язані:

виконувати Статут, Правила внутрішнього трудового розпорядку;

дотримуватися етики і норм загальнолюдської моралі;

виконувати накази і розпорядження завідувача методичного кабінету.

38.  Педагогічні та інші працівники приймаються на роботу до районного методичного кабінету завідувачем.

39. Працівники районного методичного кабінету несуть відповідальність за майно кабінету.

40. Атестація працівників районного методичного кабінету здійснюється відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України;

41.  Працівники, які систематично порушують Статут, Правила внутрішнього трудового розпорядку районного методичного кабінету, не виконують посадових обов’язків, умов колективного договору або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства.

42.  Безпосереднє керівництво районним методичним кабінетом здійснює його завідувач, який несе персональну відповідальність за виконання покладених на районний методичний кабінет завдань.

43.  Завідувач районного методичного кабінету призначається і звільняється з посади начальником відділу освіти районної державної адміністрації за погодженням з Інститутом післядипломної педагогічної освіти.

Посаду завідувача методичного кабінету може займати особа, яка є громадянином України, має освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менше, як десять років, успішно пройшла атестацію педагогічних працівників, має першу або вищу кваліфікаційну категорію.

44.  Завідувач районного методичного кабінету:

здійснює загальне керівництво колективом районного методичного кабінету, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створює необхідні умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників;

готує план роботи, погоджує і затверджує його в установленому порядку;

затверджує структуру методкабінету, посадові інструкції та функціональні обов’язки його працівників;

забезпечує дотримання вимог безпеки життєдіяльності, охорони здоров’я, санітарно-гігієнічних, протипожежних норм, техніки безпеки, затверджує посадові інструкції та інструкції з охорони праці;

розробляє та подає на затвердження керівнику відділу освіти структуру та штатний розпис в межах кошторисних призначень та відповідно до вимог діючого законодавства, готує план роботи, погоджує і затверджує його в установленому порядку;

вживає заходів щодо матеріального заохочення працівників або стягнень у разі невиконання ними службових обов’язків відповідно до діючого законодавства;

заохочує працівників і накладає на них дисциплінарні стягнення;

розпоряджається коштами і майном районного методичного кабінету у встановленому законодавством порядку;

видає у межах своєї компетенції накази та контролює їх виконання;

забезпечує виконання кошторису доходів та видатків, не допускаючи неефективного та нецільового використання бюджетних коштів, укладає угоди, дає доручення щодо використання коштів, відкриває банківські рахунки тощо;

представляє інтереси методкабінету у відносинах з відділом освіти, інститутом післядипломної педагогічної освіти, юридичними і фізичними особами;

приймає на роботу та звільняє з роботи працівників районного методичного кабінету;

звітує перед відділом освіти райдержадміністрації, департаментом освіти і науки облдержадміністрації, обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти про результати діяльності районного методичного кабінету;

виконує кошторис, укладає договори, відкриває банківські рахунки тощо.

         45. Завідувач є членом колегії відділу освіти районної державної адміністрації.

46.   Наукове керівництво районним методичним кабінетом в частині науково-методичного забезпечення системи дошкільної та загальної середньої освіти у погодженні з відділом освіти Покровської районної державної адміністрації здійснює Донецький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти.

47.  Постійно діючим колегіальним органом керівництва районним методичним  кабінетом є методична рада, яку очолює завідувач районного методичного кабінету.

 

VІ. ПРАВА ТА ОБОВЯЗКИ РАЙОННОГО МЕТОДИЧНОГО КАБІНЕТУ

48.   Районний методичний кабінет має право:

визначати зміст своєї діяльності з урахуванням державних норм і стандартів;

проводити пошукову, науково-дослідну, експериментальну роботи;

рецензувати та узгоджувати документи з питань навчання і виховання учнів у навчальних закладах освіти;

одержувати в установленому порядку від департаменту освіти Донецької облдержадміністрації, обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, відділу освіти райдержадміністрації, районної ради необхідні матеріали для виконання своїх завдань;

надавати навчально-методичну і практичну допомогу, проводити експериментальну та експертну діяльність з метою вивчення досвіду роботи педагогічних працівників, педагогічних колективів та навчальних установ;

         стимулювати розробки в галузі освіти;

         здійснювати необхідні заходи для об’єктивної оцінки стану навчання, підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації, атестації педагогічних працівників та керівних кадрів навчальних закладів та установ;

організовувати підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

проводити семінари, науково-практичні конференції, наради та інші заходи  з теоретичних та практичних питань освіти;

надавати педагогічні консультації для педагогічних працівників, батьків, керівників закладів освіти та різних категорій населення;

проводити психолого-медико-педагогічну та консультативну роботу з дітьми, які мають психофізичні вади;

вживати заходи щодо розвитку районного методичного кабінету;

здійснювати співробітництво з вищими навчальними закладами, зокрема інститутом післядипломної педагогічної освіти, департаментами освіти, відділами освіти у взаємодії з дошкільними, загальноосвітніми навчальними закладами, громадськими та іншими організаціями.

49. Обов’язки районного методичного кабінету:

забезпечувати проведення на високому рівні науково-методичних, діагностико-консультативних робіт за профілем;

здійснювати організаційні, координуючі та навчально–методичні функції в системі освіти району;

організовувати обстеження, облік, систематизацію та аналіз кількості дітей віком до 18 років, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, починаючи з раннього віку, за освітніми потребами з урахуванням видів порушень з метою створення належних умов для доступу та здобуття ними якісної освіти;

вести бухгалтерський облік в порядку, встановленому чинним законодавством.

 

VІІ. МАЙНО РАЙОННОГО МЕТОДИЧНОГО КАБІНЕТУ

50. Матеріально-технічна база районного методичного кабінету включає обладнання, транспортні засоби, інші матеріальні цінності, вартість яких відображено у його балансі.

51. Майно районного методичного кабінету належить до спільної власності територіальних громад сіл, селищ Покровського району і закріплюється за ним на праві оперативного управління. Дане майно не може бути вилученим у районного методичного кабінету, якщо інше не передбачене законодавством.

Здійснюючи право оперативного управління, районний методичний кабінет відповідно до чинного законодавства володіє, користується і розпоряджається наданим йому майном.

52. Районний методичний кабінет відповідно до чинного законодавства може володіти, користуватися землею, іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог та норм з їх охорони.

53. Районному методичному кабінету надається окреме приміщення для проведення діагностичної, консультативної, розвивальної і корекційної роботи.

54. Збитки, завдані районному методичному кабінету внаслідок порушення його майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовуються в установленому законодавством порядку.

 

VІІІ. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ РАЙОННОГО МЕТОДИЧНОГО КАБІНЕТУ

55. Фінансово-господарська діяльність районного методичного кабінету здійснюється на основі кошторису доходів та видатків, який складається та затверджується в установленому порядку.

Забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх  частини серед засновників, членів такої організації, працівників (крім оплати їх праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.

Доходи (прибутки) використовуються виключно для фінансування видатків на утримання установи, реалізації цілей, завдань та напрямків діяльності, передбаченої цим Статутом.

Цей Статут забороняє розподіл отриманих доходів (прибутків) або інших частин серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ним осіб.

56. Джерелами фінансування районного методичного кабінету є кошти:

районного бюджету у розмірі, передбаченому нормативами фінансування;

добровільні і цільові внески фізичних і юридичних осіб;

інші надходження, не заборонені чинним законодавством України.

Доходи районного методичного кабінету використовуються виключно для фінансування видатків на його утримання, реалізації мети та напрямів діяльності визначених цим Статутом.

57. Районний методичний кабінет за погодженням із Засновником має право:

придбавати, орендувати необхідне йому обладнання та інше майно;

отримувати благодійну допомогу від підприємств, установ, організацій та фізичних осіб.

58. Статистична звітність про діяльність районного методичного кабінету здійснюється відповідно до чинного законодавства України.

59. Районний методичний кабінет самостійно здійснює оперативний, бухгалтерський облік, веде статистичну, бухгалтерську та іншу звітність і подає її органам, уповноваженим здійснювати контроль за відповідними напрямами діяльності методичного кабінету у визначеному законодавством порядку.

60. Порядок ведення діловодства  і бухгалтерського обліку в районному методичному кабінеті визначається чинним законодавством, нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки  України та інших центральних органів виконавчої влади, яким підпорядковується установа.

61. Відчуження майна та надання його в оренду юридичним та фізичним особам здійснюється у порядку, встановленому районною радою. Районний методичний кабінет має право списувати майно з балансу в порядку, встановленому районною радою.

 

ІХ. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

62. Комунальна установа «Покровський районний методичний кабінет» має право укладати угоди і договори про співробітництво, встановлювати прямі зв’язки з відповідними центрами, навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, відомствами, фондами, товариствами, окремими громадянами як на території України, так і за її межами.

63. Комунальна установа «Покровський районний методичний кабінет» має право налагоджувати прямі міжнародні зв’язки на основі самостійно укладених угод про обмін працівниками, проводити у встановленому порядку спільні заходи (конференції, семінари), а також вступати до міжнародних організацій відповідно до чинного законодавства.

 

Х.  КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ РАЙОННОГО МЕТОДИЧНОГО КАБІНЕТУ

64. Контроль за діяльністю районного методичного кабінету здійснює відділ освіти Красноармійської районної державної адміністрації.

65. Контроль за діяльністю районного методичного кабінету в частині науково-методичного забезпечення здійснює за погодженням з відділом освіти Донецький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти.

 

ХІ. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ

66. Припинення діяльності районного методичного кабінету здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення) або ліквідації.

Реорганізація або ліквідація районного методичного кабінету здійснюється:

 за рішенням Засновника, у випадках, передбачених чинним законодавством України,

за рішенням суду.

67. У разі реорганізації районного методичного кабінету його права та обов’язки переходять до правонаступників, відповідно до чинного законодавства України.

68. Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною Засновником, а у випадках ліквідації за рішенням суду - ліквідаційною комісією, призначеною цим органом.

З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління районним методичним кабінетом.

69. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно районного методичного кабінету, виявляє його дебіторів і кредиторів та розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс і надає його Засновнику.

70. У разі ліквідації районного методичного кабінету його активи повинні бути передані одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду, або зараховані до доходу бюджету, якщо інше не передбачено законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації.

71. Під час припинення діяльності районного методичного кабінету його працівникам, які звільняються або переводяться, гарантується дотримання їхніх прав та інтересів відповідно до законодавства України про працю.

72. Районний методичний кабінет є таким, що припинив діяльність, з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію припинення діяльності юридичної особи.

 

XІІ. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ

73. Зміни та доповнення до Статуту районного методичного кабінету вносяться в порядку, встановленому для його затвердження.

          74. Всі зміни та доповнення до цього Статуту є його невід’ємною частиною та набувають чинності з моменту їх державної реєстрації.

 

 

Керівник апарату

Райдержадміністрації                                                                  С.В.Рогоза

 

 

Статут розроблено відділом освіти райдержадміністрації.

 

Начальник відділу освіти                                                             В.В.Лозінська